NyomtatáshozNyomtatáshozLista
Ló neve--Év--OrszágApjaAnyjaRekordNyeremény
Szacharin--2011pk--HUVanito Inzulin 1.16,87,324,000
Tájfun--2012pk--HUVanito Inzulin 1.19,91,469,500
Uli Up--2013pm--HUVanito Dress up 0
Ulti Ask--2013pk--HUVanito Ina Ask 0
Újgazdag--2013stpk--HUVanito Iringó 0
Útonálló--2013pm--HUVanito Iris of Valley 1.20,0447,000
Ultimate Ugri--2013pm--HUVanito Istis Belle Gitane 0
Ultra Sun--2013pk--HUVanito Jasmin Sun 0
Vilmos Herceg--2014pm--HUVanito Hurricaine 0
Vattacukor--2014pk--HUVanito Stellina Mia 1.19,6449,000
Zsandark Ask--2015pm--HUVanito Ina Ask 0
Zója--2015pk--HUVanito Iris of Valley 0
Zeffirelli--2015pm--HUVanito Istis Belle Gitane 0
Zugló Gold--2015pm--HUVanito Johanna Gold 0
Zero Spiel--2015pm--HUVanito Nanucy Molly 0
Zorro Boy--2015stpm--HUVanito Őszintelány 0
Zara Mia--2015pk--HUVanito Stellina Mia 0
Álom Lány--2016stpk--HUVanito Dress up 0
Artas Way--2016stpm--HUVanito Gong 0
Ábrándos--2016pm--HUVanito Stellina Mia 0